DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

Vítejte na stránce SDH Petrov u Hodonína

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.
V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvaru prumyslových a podobných firem. V Česku profesionální sbory tvoří dohromady Hasiřský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné, nebo jako organizační složky občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.
Kromě hašení požáru zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupusobí též při prevenci požáru a dalších podobných nežádoucích událostí.
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobni jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou vlastními výjezdovými jednotkami. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každý rok toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče. 

Tyto jednotky dilíme na: 
 

JPO-2/1 jednotky předurčené k požárum i dopravním nehodám, vyjíždí nejdéle do 5 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 4 hasičů
JPO-2/2 jednotky předurčené k požárům i dopravním nehodám, vyjíždí nejdéle do 5 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 8 hasičů
JPO-3/1 jednotky předurčené k požárum, vyjíždí nejdéle do 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 4 hasičů
JPO-3/2 jednotky předurčené k požárum, vyjíždí nejdéle do 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 8 hasičů
JPO-5 jednotky předurčené k požárum jen ve své obci
JPO-6 jednotky Sboru dobrovolných hasičů podniku


 

Třídy požárů:

Třída A - požáry pevných látek. Dřevo, uhlí, papír, textil, sláma, seno, plasty. Jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje vodní, práškové a pěnové.
Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství. Benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla, barvy a laky. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů může být extrémně vysoký teplo, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída E –dnes se již nepoužívá. V minulosti představovala požáry elektrických zařízeních pod napětím.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Jak zní sirény ?

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a muže být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředku (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.
 

Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.
Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace.
Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.
 

Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.
Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.